Becikowe-komu przysługuje?

przez Magda
0 komentarz
Stópki noworodka

Becikowe jest jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka. Przysługuje rodzicowi lub opiekunowi, który sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Kwota becikowego od lat jest taka sama i wynosi 1000 zł za urodzenie jednego dziecka. Becikowe jest zwolnione z podatku, więc nie trzeba się z niego rozliczać. Wniosek o becikowe należy złożyć w terminie do 12 miesięcy od urodzenia dziecka, które powinno posiadać już numer PESEL. Składa się go w urzędzie zajmującym się wypłatą świadczeń rodzinnych, np. wydział spraw społecznych w urzędzie gminy/ miasta lub w miejscowym ośrodku pomocy społecznej.

Ważne! 

Od jakiegoś czasu wnioski o przyznanie becikowego można składać również przez internet. Aby to zrobić potrzebny jest ePUAP.

Warunki, które trzeba spełnić

O otrzymanie becikowego mogą się starać rodziny, gdzie dochód na jedną osobę nie przekracza 1922 zł netto. Drugim ważnym warunkiem jest zaświadczenie lekarskie, że matka dziecka pozostawała pod opieką ginekologa od 10 tygodnia ciąży.

Dokumenty jakie należy złożyć razem z wnioskiem

 • odpis aktu urodzenia
 • ksero dowodu osobistego rodzica, który składa wniosek
 • zaświadczenie lekarskie o objęciu matki opieką medyczną
 • oświadczenie, że nie odebrano jeszcze becikowego na dane dziecko
 • dokumenty z urzędu skarbowego o wysokości dochodów rodziny za ubiegły rok jeśli wniosek zostanie złożony do 31 października, jeśli jednak po tym terminie to brane są pod uwagę dochody z kolejnego roku. Jest tak, ponieważ okres zasiłkowy trwa od listopada jednego roku do 31 października kolejnego. Jeśli więc złożysz niosek do 31 października 2018 roku brane są pod uwagę dochody z roku 2016, jeśli zaś po tym terminie to dochody z 2017 roku,
 • oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • oświadczenia członków rodziny, którzy rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • oświadczenie lub zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy lub oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych,
 • zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych,
 • odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem,
 • w przypadku opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka – dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka lub datę objęcia dziecka opieką prawną/faktyczną.

Decyzja administracyjna o przyznaniu zapomogi musi być wydana w ciągu 30 dni od daty złożenia niezbędnych dokumentów.

Jeśli chcesz wiedzieć jakie inne świadczenia przysługują to poczytasz o tym we wpisie Ile pieniędzy na dziecko?

Podobne

Zostaw komentarz